IAU Basic Education Mission & Commitment Statements

Home  ›  IAU Basic Education Mission & Commitment Statements

MISSION

Indiana Aerospace University is an institution of learning which offers Basic and Tertiary levels of quality Education. It inculcates academic excellence and universal  values It produces globally competitive graduates with a lifelong commitment to Aerospace knowledge and skills development and allied academic pursuits through advanced instruction, production, research and community service.

STUDENTS’/ PUPILS’ COMMITMENT STATEMENT

 • I will be punctual. (Ako ay tutupad sa oras ng pagpasok).
 • I will be industrious. (Ako ay magiging masipag).
 • I will be loyal. (Ako ay magiging matapat).
 • I will be obedient. (Ako ay magiging masunurin).
 • I will be thrifty. (Ako ay magiging matipid).
 • I will be patient. (Ako ay magiging matiisin).
 • I will speak English to my teachers and my classmates and schoolmates. (Magsisikap akong magsalita ng Ingles kapag kausap ko ang aking mga guro, mga kaklase, at mga kaibigan sa loob ng paaralan).
 • I will be courteous. (Ako ay magiging magalang).
 • I will be honest. (Ako ay magiging matapat).
 • I will be decent in speech, looks, and actions. (Ako ay magiging marangal sa pagsasalita, sa pananamit, at sa gawa).
 • I will be proud of my parents.  (Ikararangal ko ang aking mga magulang).
 • I will show my trust in God by my willing participation in school activities that foster my faith in Him. (Ipapakita ko ang aking pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng kusang-loob kong pagsali sa mga gawaing para sa kanya).

E-COMMERCE PAYMENT

REGISTER NOW!